Polityka prywatności

Przewiń po więcej

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies określa sposób, w jaki Green Caffè Nero, reprezentowana na terytorium Polski przez Green Caffe Nero Sp.z o.o. przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkowników podczas korzystania ze strony internetowej www.greencaffenero.pl (dalej zwanej „Stroną internetową”) lub uzyskane w inny sposób („Dane osobowe”).

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o „Green Caffè Nero”, “my”, “nas” oraz “nasze”, rozumie się przez to Green Caffè Nero.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Green Caffe Nero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa (dalej Administrator). Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: info@greencaffenero.pl

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.

 6. Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Gromadzimy Twoje dane osobowe wyłącznie:

 1. Kiedy dajesz nam informację zwrotną na temat Strony internetowej.

 2. Kiedy dołączasz lub zapisujesz się do któregoś z naszych klubów, paneli, forów lub innych serwisów, które czasami prowadzimy na naszej Stronie internetowej.

 3. Poprzez pliki “cookies”; oraz

 4. Poprzez gromadzenie danych.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Poprzez odwiedzanie naszej strony internetowej i/lub kontakt z nami za jej pośrednictwem (lub w jakikolwiek inny sposób) wyrażasz zgodę na to, by Twoje dane osobowe były gromadzone, używane lub przekazywane przez nas w sposób określony w niniejszej polityce.

Zgodnie z wymogami prawodawstwa w dziedzinie ochrony danych jesteśmy “administratorem Twoich danych osobowych” w zakresie wszystkich danych osobowych, które nam udostępniasz lub które o Tobie zgromadzimy.

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy:

 1. Gromadzonych przez nas danych osobowych.

 2. Danych osobowych uzyskanych przez nas z innych źródeł.

 3. Tego, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

 4. Sposobu, w jaki udostępniamy Twoje dane osobowe.

 5. Środków bezpieczeństwa i informacji o tym, kiedy usuwamy dane osobowe.

 6. Przekazywania danych osobowych poza EOG.

 7. Tego, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do danych osobowych i je uaktualniać.

 8. Skarg.

 9. Wykorzystywania przez nas plików cookies.

 10. Zmian zasad niniejszej polityki.

 11. Naszych danych kontaktowych oraz możliwości rezygnacji.

1. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Kiedy wchodzisz z nami w interakcję (np. wysyłasz do nas emaile, kontaktujesz się z nami telefonicznie lub odwiedzasz naszą Stronę internetową oraz zadajesz za jej pośrednictwem pytania), udostępniasz nam swoje dane osobowe zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres, adres email i numer telefonu) oraz stanowisko pracy i CV w przypadku, kiedy starasz się o pracę za naszym pośrednictwem. Gdy korzystasz z naszej Strony internetowej, gromadzimy wówczas informacje dotyczące Twojej aktywności na niej (np. Twój adres IP oraz wybór przeglądarki internetowej). Niektóre z tych danych osobowych są gromadzone oraz przetwarzane w celu zawarcia z Tobą umowy, niektóre dane są niezbędne do działania zgodnie z obowiązującym prawem, zaś niektóre z danych służą uzasadnionym celom związanym z naszą działalnością (tj. udoskonaleniu naszej działalności biznesowej, analizie sposobów korzystania z naszej Strony internetowej oraz wsparciu naszych pracowników i klientów).

Informacje zwrotne
Kiedy udzielasz nam informacji zwrotnych lub kontaktujesz się z nami, używamy Twoich danych osobowych jedynie w celu udzielenia Ci bezpośredniej odpowiedzi dotyczącej Twoich informacji zwrotnych i/lub komentarza.

Karty podarunkowe

Jeżeli zakładasz konto na naszej Stronie internetowej lub rejestrujesz na niej kartę prezentową, gromadzimy Twoje dane osobowe dotyczące nazwy użytkownika, hasła, numeru telefonu, daty urodzenia, imienia i nazwiska oraz adresu email. Jeżeli nabywasz produkty w naszych sklepach przy użyciu karty prezentowej, gromadzimy dane osobowe dotyczące miejsca zakupu oraz częstotliwości Twoich zakupów.

Zgoda użytkownika na otrzymywanie wiadomości, komunikatów i/lub materiałów marketingowych
Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości i/lub materiałów marketingowych, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe dotyczące nazwy użytkownika, hasła, adresu email, adresu pocztowego, numeru telefonu, daty urodzenia, informacji demograficznych oraz osobistych zainteresowań. O ile nie zrezygnujesz z tych usług lub nie przekażesz nam swojej decyzji o rezygnacji, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej, Twoje dane osobowe będą używane w celu wysyłania Ci informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować oraz dzięki którym będziesz na bieżąco informowany na temat wybranej usługi.

Kamery CCTV
W naszych sklepach zamontowane są kamery CCTV w celu zapobiegania przestępczości. Miejsca, w których znajdują się kamery, są odpowiednio oznakowane.

2. DANE OSOBOWE POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W określonych przypadkach możemy uzyskać Twoje dane osobowe od osób trzecich w celu, na przykład, zapobiegania nadużyciom finansowym. Nasi pracownicy mogą także przekazać nam dane osób, których dane kontaktowe podano na wypadek nagłych wypadków, abyśmy mogli nawiązać z nimi kontakt w sytuacjach awaryjnych w ramach naszego scenariusza działania na wypadek katastrofy lub dane osób pozostających na ich utrzymaniu bądź inaczej z nimi powiązanych, z którymi możemy uzgodnić świadczenia pracownicze. W takiej sytuacji osoby trzecie odpowiedzialne są za uzyskanie od Ciebie stosownej zgody, aby upewnić się, że odpowiada Ci sposób, w jaki wykorzystywane są Twoje dane osobowe.

3. CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Używamy Twoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celu:

(a) dostarczenia usług, które zamówiłeś oraz prowadzenia z Tobą korespondencji,

(b) zapewniania wsparcia w zakresie naszych usług,

(c) ulepszania naszej Strony internetowej i oferowanych przez nas usług,

(d) prowadzenia naszych wewnętrznych procesów biznesowych, obejmujących wsparcie naszych pracowników,

(e) w stosownych przypadkach, weryfikacji Twego wniosku o zatrudnienie,

(f) w sytuacji, kiedy wyraźnie wyraziłeś na to zgodę podczas zbierania przez nas Twoich danych osobowych lub kiedy mamy do tego prawo, możemy użyć Twoich danych osobowych w celu powiadomienia Cię drogą pocztową, telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o naszych usługach i nowych miejscach pracy, które mogą Cię zainteresować i/lub poinformowania Cię o istotnych zmianach lub udoskonaleniu naszych usług.

(g) od czasu do czasu możemy również używać Twoich danych osobowych, aby skontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia badań marketingowych. Wówczas skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon bądź drogą pocztową. Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na taki rodzaj komunikacji.

Możesz zrezygnować z plików cookies poprzez uaktywnienie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zmienisz ustawienia przeglądarki w ten sposób, możesz nie mieć możliwości dostępu do niektórych obszarów naszej Strony internetowej. O ile nie dostosujesz ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookies, nasz system będzie generował owe pliki w momencie logowania się.

Możemy także używać Twoich danych osobowych w celu dostosowania naszej Strony internetowej do Twoich zainteresowań.

Jeżeli zmienisz zdanie w kwestii używania przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką, możesz nas o tym powiadomić, kontaktując się z nami.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym poprzez zastosowanie się do instrukcji zawartej w każdej takiej wiadomości.

4. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE

W określonych przypadkach możemy przekazać Twoje dane osobowe starannie wybranym osobom trzecim. W żadnym przypadku nie przekażemy Twoich danych osobowych do powyższych celów jeżeli wcześniej nie wyraziłeś na to zgody, albo gdy jest to niezgodne z prawem.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych osobom trzecim, ale chcesz ją cofnąć, możesz to zrobić, kontaktując się z nami w sposób określony poniżej.

Poprzez przekazanie nam swoich danych osobowych zgadzasz się na udostępnienie ich osobom trzecim w celu przetwarzania tychże danych. Caffè Nero wymaga od wszystkich osób trzecich, aby zabezpieczały Twoje dane osobowe oraz bezpiecznie je przetwarzały w zgodzie z niniejszą polityką prywatności. Podejmujemy uzasadnione działania w celu egzekwowania tych warunków. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali Twoich danych osobowych.

W określonych przypadkach możemy także ujawniać Twoje dane osobowe. Dotyczy to sytuacji, w których mamy obowiązek ujawnić Twoje dane osobowe, aby zapewnić zgodność z wymogiem prawnym, przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne, egzekwować nasze Warunki i postanowienia umowy lub inną umowę lub w celu ochrony praw i własności należących do Green Caffè Nero, naszych klientów, dyrektorów, pracowników i reszty personelu. Dotyczy to również wymiany danych osobowych z innymi firmami i organizacjami w celu przeciwdziałania i zapobiegania nadużyciom finansowym.

5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJA O TYM, KIEDY USUWAMY DANE OSOBOWE 

Podejmiemy wszystkie niezbędne kroki, aby Twoje dane osobowe były zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem ich z naruszeniem ustawy oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez uzasadniony okres, a w każdym razie tylko przez okres określony przez prawodawstwo w dziedzinie ochrony danych.

W przypadku samodzielnego wybrania hasła umożliwiającego dostęp do określonych części naszej Strony internetowej jesteś odpowiedzialny za zachowanie go w tajemnicy, jeżeli korzystasz z funkcji logowania się na Stronę. Zaleca się, by nikomu nie udostępniać swojego hasła.

Niestety, przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu nie zawsze jest w pełni bezpieczne i mimo, iż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować, że Twoje dane osobowe przesyłane przez naszą Stronę internetową są bezpieczne; w związku z powyższym dokonujesz transmisji danych na własne ryzyko.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe, które nam powierzasz, będą przechowywane na naszych serwerach zlokalizowanych na terenie EOG.

W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych może wystąpić potrzeba przekazania ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (“EOG”) do naszych pracowników lub podmiotów, które świadczą usługi na naszą rzecz. Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy zlokalizowani poza EOG, którzy pracują dla nas, naszych dostawców lub firm należących do grupy. Obejmuje to również, między innymi, osoby, które świadczą dla nas usługi serwisowe.

Dołożymy wszelkich niezbędnych starań w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane bezpiecznie oraz w zgodzie z niniejszą polityką i prawodawstwem w dziedzinie ochrony danych w sytuacji, kiedy będą przetwarzane lub będzie do nich istniał dostęp w inny sposób poza EOG. Oznacza to, że przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim poza EOG tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli te osoby trzecie:

(a) znajdują się w krajach, w których Komisja Europejska potwierdziła stosowanie odpowiednich procedur zabezpieczenia danych osobowych,

(b) wyraziły zgodę (na podstawie umowy pisemnej) na zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zgodnie z prawodawstwem w dziedzinie ochrony danych lub,

(c) wyrazisz na to wyraźną zgodę (np. poprzez zamówienie usługi u jednego z naszych partnerów znajdujących się poza EOG). Jeżeli jakiekolwiek przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy pisemnej, masz prawo zażądać od nas kopii takiej umowy, kontaktując się z Green Caffè Nero.

7. DOSTĘP ORAZ UAKTUALNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo, by poprosić nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub badawczych. Poinformujemy Cię (przed zebraniem Twoich danych osobowych), jeśli będziemy zamierzali wykorzystać Twoje dane do takich celów lub gdy będziemy zamierzali udostępnić Twoje dane osobom trzecim do realizacji takich celów.

Możesz skorzystać ze swoich praw i zapobiec przetwarzaniu informacji na swój temat poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, za pomocą którego pobieramy Twoje dane osobowe. Jeżeli życzysz sobie mieć wgląd w swoje dane osobowe, możesz egzekwować swoje prawa w tym zakresie poprzez skontaktowanie się z nami za pomocą danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Masz prawo do wglądu w dane osobowe przechowywane przez nas na Twój temat oraz do poproszenia nas o:

(a) wprowadzenie zmian koniecznych do tego, by mieć pewność, że wszelkie dane osobowe, które o Tobie posiadamy, są dokładne i aktualne,

(b) usunięcie lub zaprzestanie przetwarzania wszelkich Twoich danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat w przypadku, gdy nie ma podstaw prawnych do ich gromadzenia, lub

(c) w niektórych przypadkach, przekazanie wybranym osobom trzecim wszelkich informacji, jakie zgromadziliśmy na Twój temat.

(d) na Twoją prośbę w wymaganym terminie przekażemy Ci pełną listę danych osobowych, jakie posiadamy na Twój temat.

Jeżeli chciałbyś skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, prosimy o kontakt z Green Caffè Nero za pomocą danych kontaktowych wyszczególnionych poniżej.

8. SKARGI 

W przypadku zapytań oraz skarg w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z Green Caffè Nero przy użyciu danych kontaktowych wyszczególnionych poniżej. Jeżeli chcesz podjąć dalsze działania w zakresie zapytań bądź skarg, masz prawo skontaktować się w tej sprawie z naszym biurem.

W przypadku przesłania zapytania albo skargi, Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przy rozpatrzeniu zapytania, skargi, dostęp do danych osobowych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie oraz podmioty współpracujące z Green Caffe Nero Sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe, a także kancelarie prawne i firmy zajmujące się niszczeniem dokumentacji oraz firmy kurierskie.

Twoje dane w związku ze zgłoszeniem będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest konieczne żebyśmy mogli rozpatrzeć zgłoszenie.

Nasza Strona internetowa może czasem zawierać linki do stron osób trzecich. Jeżeli zdecydujesz się z nich skorzystać, należy pamiętać, że posiadają one własną politykę prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Zapoznaj się z obowiązującą na stronie polityką prywatności zanim podasz jakiekolwiek dane osobowe.

9. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW ‘COOKIES’ (CIASTECZEK)

Prosimy o zapoznanie się z naszą dedykowaną Polityką dotyczącą plików cookie.

10. ZMIANY ZASADY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW

Green Caffè Nero może wprowadzać zmiany do niniejszej polityki bez wcześniejszego uprzedzenia. Poprzez korzystanie z naszej Strony internetowej oraz naszych usług automatycznie wyrażasz zgodę na warunki zmienionej polityki. Jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi przez nas zmianami, nie powinieneś wchodzić na naszą Stronę lub nadal z niej korzystać i/lub nie powinieneś także korzystać z naszych usług. Informacje o zmianach w niniejszej polityce zostaną umieszczone na naszej Stronie internetowej.

11. NASZE DANE KONTAKTOWE ORAZ REZYGNACJA

Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości poprzez kontakt z nami za pośrednictwem strony skontaktuj się z nami.

W przypadku pytań (także obejmujących przekazywanie Twoich danych osobowych poza EOG), prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail info@greencaffenero.pl. Jeżeli chcesz zobaczyć swoje dane osobowe, prosimy o wysłanie wiadomości na powyższy adres. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania maila. Możemy poprosić Cię o dokument potwierdzający Twoją tożsamość.

Use of Cookies