Warunki

Przewiń po więcej

Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują świadczenie usług przez serwis Caffè Nero Group Ltd’s („Green Caffè Nero”) zlokalizowany pod adresem www.greencaffenero.pl („Serwis”). PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA SERWISU. Użytkowanie Serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków. Prosimy o niekorzystanie z Serwisu, jeśli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie się do niniejszych Warunków. Green Caffè Nero może okresowo zmieniać niniejsze Warunki, dlatego prosimy użytkowników o ich sprawdzanie co pewien czas, ponieważ użytkowanie Serwisu jest jednoznaczne ze zgodą na wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków. Wszystkie zamówienia i zakupy realizowane za pośrednictwem Serwisu podlegają ponadto szczegółowym Warunkom Zakupów – prosimy kliknąć tutaj, aby je zobaczyć.

PRAWO AUTORSKIE I ZASTRZEŻONE ZNAKI HANDLOWE

O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały dostępne w Serwisie są chronione prawem autorskim lub podlegają ochronie jako zastrzeżone znaki handlowe i/lub inne przedmioty własności intelektualnej będące w posiadaniu Green Caffè Nero i/lub jego jednostek zależnych i oddziałów lub innych stron, które zezwoliły Green Caffè Nero na wykorzystanie ich własności intelektualnej.

Zastrzeżone znaki handlowe Green Caffè Nero zamieszczone w Serwisie stanowią niektóre ze znaków handlowych obecnie posiadanych lub kontrolowanych przez Green Caffè Nero w Polsce i/lub w innym kraju lub krajach. Przedstawienie tych znaków towarowych i informacje na ich temat nie są pomyślane jako wyczerpujące zestawienie wszystkich praw autorskich posiadanych przez Green Caffè Nero na całym świecie i Green Caffè Nero może mieć lub kontrolować inne prawa wynikające z własności w jednym lub więcej krajach poza Polską.

Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone uważa się za zastrzeżone.

UŻYTEK OSOBISTY

Użytkownik może wykorzystywać materiały udostępnione w niniejszym Serwisie tylko w celach informacyjnych lub zakupu. Użytkownik zgadza się, że nie będzie rozprowadzał, publikował, transmitował, modyfikował, pokazywał lub tworzył prac pochodnych na podstawie treści niniejszego Serwisu lub wykorzystywał ich w żaden inny sposób za wyjątkiem sposobu wyraźnie dozwolonego przez niniejsze Warunki. Używanie Serwisu w celach dokonania oszustwa lub w związku z jakąkolwiek niezgodną z prawem działalnością jest zabronione. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie od Green Caffè Nero odpowiedzialności cywilnej oraz zrekompensowanie wszelkich strat wynikłych z powodu nieupoważnionego wykorzystania jakiegokolwiek materiału z niniejszego Serwisu. Użytkownik jest świadomy, że nieupoważnione wykorzystanie treści opublikowanych w Serwisie może spowodować niepowetowane szkody dla Green Caffè Nero i w przypadku takiego nieupoważnionego wykorzystania spółka Green Caffè Nero będzie uprawniona do nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk oraz wszelkich innych środków prawnych dostępnych w prawie stanowionym i zwyczajowym.

Dostęp do Serwisu może być czasami zawieszony lub ograniczony w celach dokonania napraw i utrzymania witryny lub wprowadzenia nowych udogodnień i usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność niniejszego Serwisu z jakichkolwiek powodów.

Green Caffè Nero nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego funkcjonowania Serwisu oraz tego, że niniejszy Serwis oraz serwer będą pozbawione wirusów lub innych szkodliwych elementów lub że usterki zostaną poprawione, nawet jeśli spółka Green Caffè Nero będzie świadoma ich istnienia.

Część Serwisu może zawierać treści reklamowe i pochodzące od sponsorów. Ogłoszeniodawcy i Sponsorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelki materiał przekazany do opublikowania w Serwisie jest zgodny z obowiązującym prawem. Green Caffè Nero nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości występujące w materiałach promocyjnych i pochodzących od sponsorów.

INFORMACJE ZWROTNE I ZAMIESZCZONE MATERIAŁY

Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za zawartość wszelkich zamieszczonych przez siebie materiałów i nie zamieści materiału, który jest sprzeczny z prawem, obraźliwy lub nieprzyzwoity. Użytkownik zgadza się, że nie zamieści w Serwisie żadnych treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do zastrzeżonych znaków handlowych, prywatności lub inne prawa osobiste lub własności.

Cenimy sobie zainteresowanie Użytkowników spółką Green Caffè Nero, ale nie możemy przyjąć żadnych pomysłów, które użytkownicy uważają za prawnie zastrzeżone i które dotyczą projektów, technologii produkcji lub innych rozwiązań rozwiniętych przez użytkowników. Dlatego też udzielamy niniejszym nieodpłatnego i niewyłącznego prawa oraz zezwolenia do używania, reprodukowania, modyfikowania, udostępniania, transmitowania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania i tworzenia dzieł pochodnych na podstawie materiałów zamieszczanych w niniejszym Serwisie, na całym świecie, w jakimkolwiek medium i za pomocą wszelkich sposobów rozpowszechniania, transmisji i udostępniania, zarówno obecnie znanych jak i dopiero opracowanych w przyszłości. Ponadto użytkownik gwarantuje, że zrzeczono się tak zwanych „praw moralnych” do jakichkolwiek materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie.

LINKI

Niektóre linki zamieszczone w Serwisie pozwalają się połączyć ze stronami, które pozostają poza kontrolą Green Caffè Nero. Green Caffè Nero udostępnia te linki jedynie w celach informacyjnych. Zamieszczenie linku nie jest równoznaczne z poparciem Green Caffè Nero, ani też Green Caffè Nero nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na jakiejkolwiek ze stron, do której linki można znaleźć w Serwisie. Użytkownik wchodzi na te strony na własne ryzyko.

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków jest prawo polskie i wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie w polskich sądach.

Use of Cookies