Regulaminy

Przewiń po więcej

REGULAMIN PROMOCJI „ZNIŻKA STUDENCKA 10% Z APLIKACJĄ”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem promocji jest Green Caffe Nero Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-867), przy al. Jana Pawła II nr 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066488, NIP 526-25-90-815, REGON: 017378082 (dalej „Organizator”).

2.      Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.      Promocja obowiązuje we wszystkich kawiarniach Organizatora, z wyłączeniem lokali Green Caffè Nero NBP oraz Green Caffè Nero Millennium.

4.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora w Kawiarniach, w tym z ofertą zestawów, zniżkami pracowniczymi oraz kuponami i promocjami w aplikacji Green Caffè Nero.

 

§ 2

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1.      Promocja prowadzona jest w oparciu o zakup dowolnej kawy lub herbaty przygotowanej przez baristę z wyłączeniem zestawów, (zwanej dalej „Produkt”) w kawiarniach Green Caffè Nero należących do Organizatora.

2.      W Promocji może uczestniczyć osoba fizyczna, która jest studentem studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce i posiada ważną legitymację studencką lub ważną studencką legitymację międzynarodową.

3.      Uczestnik, który w czasie trwania Promocji dokona zamówienia Produktu, okaże ważną legitymację studencką oraz zeskanuje aplikację Green Caffè Nero, może zakupić go w cenie obniżonej od ceny regularnej o 10%. W przypadku zamówienia większej liczby kaw i/lub herbat Uczestnik ma prawo do zakupu odpowiednio większej liczby Produktów objętych Promocją.

4.      Aby skorzystać z Promocji Uczestnik przed dokonaniem zapłaty za Produkt powinien zgłosić sprzedawcy chęć skorzystania z Promocji, okazać sprzedawcy przy kasie ważną legitymację studencką należącą do Uczestnika i zeskanować aplikację Green Caffè Nero zarejestrowaną na dane Uczestnika.

5.      Uczestnik może brać udział w promocji wielokrotnie.

6.      Promocja obejmuje również płatne dodatki do Produktu, typu Single Origin, Winter Blend, dodatkowe espresso, dodatkowe syropy smakowe, bita śmietana, napój kokosowy, napój migdałowy, imbir.

7.      Promocja prowadzona jest w okresie od 14.03.2024 r. do odwołania.

8.      Organizator może zakończyć Promocję w dowolnym terminie, zamieszczając odpowiednią informację z 2-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.greencaffenero.pl.

 

§ 3

Tryb składania reklamacji.

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej info@greencaffenero.com. Reklamacje powinny zawierać stosowne dane osobowe i kontaktowe Uczestnika, umożliwiające udzielenie odpowiedzi przez Organizatora.

2.      Reklamacja powinna również zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.      Organizator będzie rozpatrywał reklamację w przeciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź listem polecającym lub pocztą elektroniczną.

 

§ 4

Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie trwania Promocji jest Organizator. Kontakt do Administratora: info@greencaffenero.com

2.      Dane będą przetwarzane w następujących celach:

a.      Wpłynięcie reklamacji, w celu jej rozpatrzenia. W przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Promocji na podst. art. 6 ust.1 lit f) RODO-do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przetwarzania przez Uczestnika.

b.      Ustalenie, zabezpieczenie i obrona przed roszczeniami art. 6 ust.1 lit f) RODO-do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

3.      Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i w niektórych przypadkach może żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Uczestnik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.      Otrzymane dobrowolnie dane Uczestnika, zgromadzone w ramach złożonej reklamacji mogą być ujawnione podmiotom, które współpracują z Organizatorem, jeżeli jest to niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestnika. Dane nie będą podlegały profilowaniu przez te podmioty.

 

§ 5

Postanowienia końcowe.

1.      Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.greencaffenero.pl.

2.      Uczestnik Promocji akceptuje zasady Promocji opisane w niniejszym Regulaminie.

 

REGULAMIN PROMOCJI „ PRZY ZAKUPIE BULLE WYBRANA KAWA I HERBATA W PROMOCYJNEJ CENIE”

1.   Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem promocji „Przy zakupie bulle wybrana kawa i herbata w promocyjnej cenie” jest  Green Caffe Nero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jana Pawła II 29 (00-836 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000066488, NIP 5262590815.

2.   Promocja trwa od 24.11.2022 r. do odwołania przez Organizatora („okres promocji”). Promocja jest prowadzona we wszystkich kawiarniach Green Caffè Nero na terenie Polski.

2.   Zasady promocji

1.   W promocji może uczestniczyć każda osoba fizyczna , która dokona zakupu Bulle w sieci kawiarni Green Caffè Nero. Uczestnik może brać udział w promocji wielokrotnie.

2.   Uczestnik, który w czasie trwania promocji dokona zakupu Bulle może zakupić jedną z kaw klasycznych w rozmiarze M i L lub herbatę klasyczną w promocyjnej cenie obniżonej od ceny regularnej o 4 zł brutto . W przypadku zakupu większej ilości Bulle, uczestnik ma prawo do zakupu odpowiednio większej ilości kaw lub herbat objętych promocją (w liczbie zakupionych Bulle). Przed dokonaniem zapłaty za Bulle klient powinien zgłosić sprzedawcy chęć zakupu kawy lub herbaty w promocyjnej cenie.

3.   Organizator może zakończyć Promocję w dowolnym terminie, zamieszczając odpowiednia informację z 2-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej pl.

3.   Tryb składania reklamacji.

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej info@greencaffenero.com. Reklamacje powinny zawierać stosowne dane osobowe i kontaktowe Uczestnika ,umożliwiające udzielenie odpowiedzi przez Organizatora.

2.   Reklamacja powinna również zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.   Organizator będzie rozpatrywał reklamację w przeciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź listem polecającym lub pocztą elektroniczną.

4.   Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie trwania Promocji jest Organizator. Kontakt do Administratora : info@greencaffenero.com.

2.   Dane będą przetwarzane w następujących celach:

3.   Wpłynięcie reklamacji, w celu jej rozpatrzenia . W przypadku wpłynięcia zapytania indywidualnego -w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Promocji na podst. art. 6 ust.1 lit f) RODO-do czasu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przetwarzania przez Uczestnika.

4.   Ustalenie, zabezpieczenie i obrona przed roszczeniami art. 6 ust.1 lit f) RODO-do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

5.   Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i w niektórych przypadkach może żądać i ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Uczestnik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.   Otrzymane dobrowolnie dane Uczestnika , zgromadzone w ramach złożonej reklamacji mogą być ujawnione podmiotom , które współpracują z Organizatorem , jeżeli jest to niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestnika. Dane nie będą podlegały profilowaniu przez te podmioty.

5.   Postanowienia końcowe.

1.   Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, oraz na stronie pl.

2.   Uczestnik Promocji akceptuje zasady Promocji opisane w niniejszym Regulaminie. 

REGULAMIN PROGRAMU „KAWA ZA KSIĄŻKĘ”

Organizator Akcji

Akcja „Kawa za książkę”, zwana dalej „Akcją” organizowana jest przez Green Caffe Nero Sp. z o.o. jedynego przedstawiciela marki Green Caffè Nero w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066488, kapitał zakładowy 1 864 800,00 ZŁ, NIP: 526-25-90-815, REGON 017378082, zwany dalej „Organizatorem”.

Czas trwania Akcji

Akcja trwa od 23 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji wcześniej. Organizator zastrzega sobie także prawo do kontynuowania akcji w wybranych kawiarniach po jej zakończeniu na niezmienionych zasadach.

Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Akcji jest każda osoba, która zjawi się w kawiarniach Green Caffè Nero, będzie chciała wymienić przyniesioną książkę na darmową kawę i zeskanuje aplikację Green Caffè Nero zarejestrowaną na dane Uczestnika.

Zasady Akcji

1.   W ramach Akcji uczestnik ma prawo do skorzystania z akcji w dowolnej kawiarni Green Caffè Nero z wyłączeniem kawiarni NBP i Millenium.

2.   W ramach akcji uczestnik otrzymuje darmową kawę.

3.   Akcja upoważnia uczestnika do darmowej kawy z pełnej oferty kaw Green Caffè Nero, razem z ofertą kaw specjalnych i kaw sezonowych z tzw. „Strefy Polarnej”.

4.   Uczestnik może otrzymać kawę w dowolnym rozmiarze.

5.   Kawa wydawana w ramach akcji stanowi próbkę towaru lub „prezent o małej wartości” (zgodnie z treścią 7 ust. 4 p. 2; ust. 7; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

6.   Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia książki, jeżeli zawiera ona treści niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub też treści obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, treści dyskryminujące ze względu płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

7.   Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zeszytów ćwiczeń i podręczników szkolnych i akademickich, a także książek zniszczonych.

Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji pod nazwą „Kawa za książkę”.

Akcje organizowane przez Organizatora nie łączą się.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.” 

REGULAMIN PROGRAMU „KAWA ZA KSIAŻKĘ – NOWA KAWIARNIA”

Organizator Akcji

Akcja „Kawa za książkę - nowa kawiarnia”, zwana dalej „Akcją” organizowana jest przez Green Caffe Nero Sp. z o.o. jedynego przedstawiciela marki Green Caffè Nero w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066488, kapitał zakładowy 1 864 800,00 ZŁ, NIP: 526-25-90-815, REGON 017378082, zwany dalej „Organizatorem”.

Czas trwania Akcji

Akcja trwa od 05 czerwca 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. wyłącznie w kawiarni Green Caffè Nero Galeria Mokotów, zlokalizowanej w Warszawie, ul. Wołoska 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji wcześniej. Organizator zastrzega sobie także prawo do kontynuowania akcji po wyznaczonej dacie jej zakończenia na niezmienionych zasadach.

Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Akcji jest każda osoba, która zjawi się w kawiarni Green Caffè Nero Galeria Mokotów, będzie chciała wymienić przyniesioną książkę na darmową kawę i zeskanuje aplikację Green Caffè Nero zarejestrowaną na dane Uczestnika.

Zasady Akcji

1.   W ramach Akcji uczestnik ma prawo do skorzystania z akcji w kawiarni Green Caffè Nero Galeria Mokotów.

2.   W ramach akcji uczestnik otrzymuje darmową kawę.

3.   Akcja upoważnia uczestnika do darmowej kawy z pełnej oferty kaw Green Caffè Nero, razem z ofertą kaw specjalnych i kaw sezonowych z tzw. „Strefy Polarnej”.

4.   Uczestnik może otrzymać kawę w dowolnym rozmiarze.

5.   Kawa wydawana w ramach akcji stanowi próbkę towaru lub „prezent o małej wartości” (zgodnie z treścią 7 ust. 4 p. 2; ust. 7; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

6.   Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia książki, jeżeli zawiera ona treści niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub też treści obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, treści dyskryminujące ze względu płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

7.   Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zeszytów ćwiczeń i podręczników szkolnych i akademickich, a także książek zniszczonych.

Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji pod nazwą „Kawa za książkę – Nowa Kawiarnia”.

Akcje organizowane przez Organizatora nie łączą się.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. 

 

REGULAMIN AKCJI „KAWA NA START”

Organizator Akcji

Akcja „KAWA NA START”, zwana dalej „Akcją” organizowana jest przez Green Caffe Nero Sp. z o.o. jedynego przedstawiciela marki Green Caffè Nero w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066488, kapitał zakładowy 1 864 800,00 ZŁ, NIP: 526-25-90-815, REGON 017378082, zwany dalej „Organizatorem”.

Czas trwania Akcji

Akcja trwa od 1 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji wcześniej. Organizator zastrzega sobie także prawo do kontynuowania akcji w wybranych kawiarniach po jej zakończeniu na niezmienionych zasadach.

Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Akcji jest nowy użytkownik oficjalnej aplikacji Green Caffè Nero dostępnej w sklepach App Store oraz Google Play.

Zasady Akcji

  1. W ramach Akcji uczestnik ma prawo do skorzystania z akcji w dowolnej kawiarni Green Caffè Nero z wyłączeniem kawiarni NBP i Millenium.

  2. W ramach akcji uczestnik otrzymuje swoją pierwszą kawę za darmo w oficjalnej aplikacji Green Caffè Nero po wpisaniu kodu promocyjnego „KAWANASTART”.

  3. Kod należy wpisać w oficjalnej aplikacji Green Caffè Nero w zakładce Ustawienia/Kody promocyjne.

  4. Akcja upoważnia uczestnika do darmowej kawy z pełnej oferty kaw Green Caffè Nero, razem z ofertą kaw specjalnych i kaw sezonowych z tzw. „Strefy Polarnej”.

  5. Uczestnik może otrzymać kawę w dowolnym rozmiarze.

  6. Kawa wydawana w ramach akcji stanowi próbkę towaru lub „prezent o małej wartości” (zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 p. 2; ust. 7; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania kuponu na darmową kawę, zablokowania lub skasowania konta użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niniejszej akcji. W szczególności zapis ten dotyczy zakładania wielu kont przez jedną osobę w celu wielokrotnego otrzymania darmowej kawy.

Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji pod nazwą „KAWA NA START”.

Akcje organizowane przez Organizatora nie łączą się.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Use of Cookies